Center for Security Research Колумни Aктите на терор – тест за националната безбедност на Франција

Aктите на терор – тест за националната безбедност на Франција

Игор Николоски

Деновиве сме сведоци на уште еден чин на терор извршен врз цивилното население во Европа. Франција уште еднаш се соочува со грдото лице на тероризмот, кое секој нареден пат сее се поголем страв и влева несигурност во индивидуата, како креатор на современото општество.

Тероризмот е асиметрична  безбедносна појава која од ден на ден  покажува дека неговиот дијапазон на делување е со размер поголем од размислите и превентивното делување на безбедносните служби. Судирот на аномијата на правила на Емил Диркем пресликана преку призмата на безбедностите системи во корелација со тероризмот, ја дава моменталната слика на одговорот кој го пласирааат државните  безбедносни апарати. Како по клуч со синтагмата дека “….Историјата се повторува….“, теророт се користел уште од многу одамна во човечката историја. Соградењето на големите империи преку разни акти на насилство, ликвидации се со цел да се држи во послушност и постојан страв целокупното население.

За иронијата на нештата да биде поголема,самиот терминтерор (terreur) со значење режим, систем на страв; потекнува од периодот на Француската буржоаска револуција на Робеспјер, која го крена гласот на обичниот граѓанин на Европа против закоравениот систем на Монархистичко владееење.Искористен да ја уништи боржуазијата преку акти на насилства, силувања, спалувања на живи луѓе и јавни егзекуции на гилотина,за да го донесе новото утро на демократија….Fraterite…Elegalite…Liberte…

Самото дефинирање на асимертичните безбедносни закани иставање во рамки на законот претставува проблем и предизвик на правниот поредок на секоја модерна држава. Несразмерното делување на безбедносен план го гледа како извор на загрозување на нејзината национална безбедност.

На досегашните четворица јавачи на апокалипсата – војната, гладот, чумата и смртта, им се придружи и петиот-тероризмот. Тероризмот триумфално го означи почетокот на новиот век и новиот милениум, со јасна порака дека деновите во иднина ќе почнуваат и ќе завршуваат со неговите разорни и застрашувачки ефекти. Тероризмот како двигател на новата ера на асиметричните безбедносни закани укажува на импликации кои даваат ново “светло во тунелот“ на полето на военополитичкото влијание во светот воопшто.

Француската држава како еден од “моторите“ двигатели на механизмот на Европската Унија и моментален нејзин предводник, во последните години е мета на повеќе терористички напади, кои се изведени од страна на радикални исламистички, терористички келии и групации; но и мета на индивидуални верски терористички напади. Основната карактеристика, по која верскиот (религиозниот) се разликува од сите други современи видови тероризам, е тоа што овој вид е мотивиран со верски императиви, најчесто доведува до многу жестоки и опасни акти на насилство, кои предизвикуваат се поголем и поголем број жртви и масовни разурнувања.Нивните акти на света тајна или божја должност, како и нивното морално и севкупно оправдување, потсетуваат на дамнешните времиња, кога во периодот на феудализмот црквата ги диктираше правилата на игра за војните, кои што ги водеше. Ги оправдуваше со виша сила – божјата волја… “Господ го сака тоа.”. Нешто слично се случува и ден денес. Денес, по иранската револуција и Хомеиновото толкување на исламот, верските императиви на исламот и неговото фундаменталистичко толкување, стануваат новото гравитациско јадро и движечка сила на современиот тероризам во светот.

Од 2012 година до денес се изведени повеќе терористички нападина француско тло во кој што загинаа повеќе од 250 граѓани на Франција. И во оваа 2020 година повторно Франција е мета на напади на терористите, истите “духови“ ликови од минатото крстосуваат низ француските улици. Повторно се убиваат и обезглавуваат луѓе во името на Алах. Деновиве националната безбедност на Франција ја тресат верскиот исламистички радикален тероризам проектиран преку емигранти, т.н. спиечки терористи, креиран од индивидуалните потенцијали на поединецот.

            Прашањата на кои ќе треба да дадат одговор безбедносните служби на водечките држави на Европската Унија (Германија,Франција, Италија и Шпанија) се :

  • Дали “Арапската Пролет“ скапо ќе ја чини Европа ?
  • Дали со “модерната преселба на народите“ имаме модерна преселба и на

Терористи и Радикални исламисти ?

  • Дали ќе се креира одреден модул за да може да се разбие терористичка келија чии членови се распространети на територија на повеќе од една држава?

За на сите претходни прашања да се добие соодветен одговор, ќе мора да се крени на многу поголемо ниво колаборативниот елемент помеѓу разузнавачките служби на европските модерни држави.

Како и секоја друга девијантна појава така и тероризмот како деструктивна безбедносна појава ги става на тест безбедносните служби, националната безбедност и индивидуалната безбедност, односно безбедноста на поединецот.Поединецот е “клетката единка“ на самото општество, креаторот на сите општествени процеси и појави. Доколку не можеме да ја загарантираме индивидуалната безбедност –  слободата на поединецот,непродуктивни ни се сите системи на колективна безбедност.

Хераклид од Ефес рекол:…Panta rei – Се тече, се се менува.Сепак времето ќе покаже како ќе се одвиваат одередени општествено политички процеси и појави, какви се мерки ќе бидат превземени да ce заштити граѓанинот од деструкцијата на асиметричните безбедносни закани и ризици, како “најслаба алка“ на безбедносните системи, модерно наречен – колатерална штета.

Related Post

Влијанието на Интернетот врз младите во процесот на градење на безбедносна култура – закани и ризициВлијанието на Интернетот врз младите во процесот на градење на безбедносна култура – закани и ризици

Дарко Мирчески

Современата безбедност е комплексно прашање. Современиот безбедносен концепт мора да биде флексибилен и насочен кон дефинирањето на ризиците и заканите врз безбедноста не само на целото оштество, туку и врз самата единка (индивидуална безбедност). Безбедносната култура на овие индивидуи има за цел пред сè зачувување на вредностите во едно општество, притоа оправдувајќи ја својата превентивна улога.

Меѓу основните столбови на кое се потпира секое општество се јавуваат младите, гледајќи на нив како на “материјал” кој што треба да го одржува тоа општество и во иднина да го води низ современите предизвици. Да напоменеме дека во Република Македонија, под поимот млади подразбираме лица од 15 до 29 годишна возраст. Меѓутоа не може, а да не се спомене врската на младите со интернетот. (more…)

Колумна на м-р Александар Трајковски – „Анализа на карактеристиките на левичарскиот и десничарскиот тероризам“Колумна на м-р Александар Трајковски – „Анализа на карактеристиките на левичарскиот и десничарскиот тероризам“

м-р Александар Трајковски

Несомнено е дека идеологиите, како такви, отсекогаш имале енормно и пресудно влијание во историјата на човекот. Како резултат на тоа, истите директно и/или индиректно ги предопределуваат конструктивните или деструктивните акции кои (ќе) ги презема човекот. Со други зборови, идеологиите претставуваат моќна и клучна алатка! Алатка која има огромен потенцијал да влијае како стимулациски механизам, односно да го придвижува и определува правецот на движење на човештвото и неговите креации (државите, монархиите, кнежевствата, покраините итн.).Меѓутоа,во контекст на ова, идеологиите со нивното влијание не ги одминаа дури ни на терористичките организации и терористите-поединци, па дури ни на суверените државни актери кои јавно и/или прикриено го поддржуваат, спонзорираат или, пак, имплементираат тероризмот на домашен терен и/или во меѓународни рамки.

            Левичарскиот тероризам (ултралевичарскиот, квазиреволуционерниот, „црвениот“ тероризам) својот голем подем го доживува во седумдесеттите години на 20 век, а во почетокот на 21 век тој е речиси минато. Идеологијата на левичарските терористи е под силно влијание на марксизмот и на други социјалистички и комунистички мисли. Па според тоа, тој во литературата може да се препознае и под термините:„марксистичко-ленинистички“, „револуционерен“ тероризамитн. Како еден од факторите на борбено загрозување, тој не може реално да ја загрози безбедноста на една држава на генерален план, но може да и создаде големи проблеми, да загрози бројни човечки животи и уништи значајни материјални добра. Левичарските терористи настојуваат да целат на згради и владини структури, кои го претставуваат капитализмот, или да изведуваат атентати на претседатели на влади и капиталисти. Најчесто со една и единствена намера, а тоа е насилна смена на постоечките (главно „капиталистичките“) демократии и политики во државите со етаблирање на „нови влади“ кои ќе владеат, односно функционираат исклучиво на социјалистичка, комунистичка, марксистичка, марксистичко-ленинистичка, маоистичка, пролетеријатска,работничка (народна)или друг облик на истородна основа, или, пак, ќе претставуваат еден своевиден микс (од сите или дел) од претходно споменатите, а во коишто главен акцент, пред се, ќе биде ставен на пролетеријатите и/или на работничките класи.Современиот квазиреволуционерен тероризам има потреба идеолошки да се базира и на анархизмот, најчесто заради проценката дека револуцијата во Западна Европа невозможно е да се изведе според марксистичките „обрасци“, а тоа го потврдува крахот на социјализмот во светот. Сосема е разбирливо дека анархизмот заради стратегиите на директните акции им одговарал на сите левичарски групи и организации во Западна Европа кои, зарадиволунтаризмот и нетрпеливоста, се определувале за патеките на индивидуално политичко насилство, без обврската да се потпираат на масите, како и патеките кои треба да доведат до општествена револуција.

(more…)

Предности и недостатоци на користењето VPN софтверПредности и недостатоци на користењето VPN софтвер

Оливер Ристески

Дали некогаш сте се поврзале на јавна Wi-Fi мрежа и сте се запрашале дали некој, некаде, може да ја следи вашата активност на интернет? Тоа е сосема разумно, имајќи ги во предвид безбедносните ризици кои се спротивставуваат на вашата приватност. Со виртуелна приватна мрежа (VPN), можете да ги заштитите вашите лични податоци и информации кои ги разменувате со вашите контакти и да ја зголемите вашата безбедност на Интернет.

(more…)