Center for Security Research Колумни Зошто ни е потребна силна Армија?

Зошто ни е потребна силна Армија?

Александар Нацев

Една од главните обврски на секоја Влада е да ги заштити или одбрани своите граѓани и својата држава. По пристапувањето во војска или на Воена академија, сите идни војници или питомци даваат свечена заклетва дека ќе ја бранат сувереноста, независноста и територијалниот интегритет на нашата татковина, Република Македонија. Оваа заклетва не смее да се сфати како само зборови напишани и потпишани на бел лист, туку треба да биде доживотна обврска за секој оној кој ја кажал на глас во присуство на своите најблиски и своите идни колеги и старешини. Како заклучок од ова, се наметнува дека главната мисија на нашата армија е да ја одбрани татковината, а со тоа и сите нејзини граѓани. Ваквата одбрана може да значи одвраќање на потенцијалните агресори, кое ако не успее, се преминува кон војување и добивање на војната. Ова е базичниот принцип врз кој треба да се води дебатата за улогата на армијата во целокупниот државен мозаик.

Меѓутоа, овде сакам да развијам една теза дека и покрај тоа што потребата за силна Армија или силна национална одбрана започнува со добивањето на војни од секаков вид, улогата на силната национална одбрана не завршува овде. Постојат уште неколку улоги, освен кинетичката, која ја позиционира армијата да биде важна алатка во државниот арсенал. На пример, силна и добро обучена армија, која е докажана во борбени дејствија, меѓународни операции и хуманитарни мисии е причина за државата да ужива почит кај своите регионални и глобални партнери. Силната национална одбрана значи и мир и стабилност за државата, што пак од економска перспектива може да ги убеди потенцијалните странски инвеститори дека нивната инвестиција ќе биде безбедна. Сознанието дека системот за национална одбрана е подготвен и соодветно опремен и модернизиран има и двоен ефект врз моралот и на припадниците на армијата, но и врз моралот на обичните граѓани. Доколку обичните граѓани имаат доверба во својата Армија, во нејзината сила и функционалност, ќе имаат повеќе почит кон неа, и полесно ќе се одлучуваат да пристапат кон Армијата во мир, но и во војна. Од друга страна, ако војниците се сигурни, опремени и обучени за својата работа, имаат одличен старешински кадар и поддршка од јавноста, ќе бидат мотивирани при извршувањето на своите задачи во мир, но и во војна. Ова се логични претпоставки, кои многупати, во многу случаи се покажале како точни.

            Да ги погледнеме сега обратните претпоставки. Доколку имаме слаба и необучена армија која потфрлила на меѓународен план, нашата држава ќе служи за потсмев. Доколку имаме слаба национална одбрана, од економски план не сме толку привлечни. Доколку војската е демотивирана и без морал, бидејќи нема основни услови за работа и слаб раководен кадар, нема да се покаже во борба, а гледајќи го сето ова, и обичните граѓани би изгубиле доверба во армијата и би избегнале пристапување кон неа во мир, но и во војна.

            После сето ова, кристално јасно се наметнува заклучок дека системот за одбрана мора да се одржува и да се унапредува постојано, и дека силната национална одбрана треба да биде еден од приоритетите на секоја одговорна Влада која претендира да се грижи за животот и добросостојбата на своите граѓани, но и за иднината на својата татковина.

Related Post

Карактеристиките на современото политичко дејствувањеКарактеристиките на современото политичко дејствување

Мартин Стојановски

Современото политичко дејствување како одговор на постојаните променливи и динамични политички процеси, мора постојано да се развива и да се прилагодува на новонастанатите состојби, но и да се позиционира прецизно во однос на предизвиците кои се пред него и во исто време конзистентно да ги застапува своите вредности и идеологија.

Доколку го анализираме самиот поим „политичко дејствување“, можеме да го разбереме на два начини, како екстензивен и интензивен процес. Екстензивното политичко дејствување вклучува дејствување на сите нивоа на политичко организирање и преземање одредени активности во различни средини. Па така, како екстензивен политички пристап се смета дејствувањето на ниво на месна заедница, на општинско ниво, на републичко ниво, на регионално и на меѓународно, па дури и во одредени неполитички организации каде би сакале да оствариме влијание, како на пример синдикати, здруженија на граѓани и слично. Екстензивното политичко дејствување се карактеризира со присуство во сите овие средини и во суштина е еден квантитативен политички пристап, за кој се потребни многу човечки ресурси, но и многу логистичка поддршка.

(more…)

За стратегијата и политичкиот интелектЗа стратегијата и политичкиот интелект

Александар Нацев

Современото политичко дејствување мора да се прилагоди на начините на функционирање на современите општества и интерните динамики на тие општества, со цел да одговори на променливите предизвици кои се поставуваат пред секоја организирана политичка групација (политичка партија, политичко движење и сл.). Оваа теза веќе нашироко се апсолвира во најсилните светски држави и детално се разработува, за што сведочи и појавата на терминот политичко војување (political warfare). Самиот овој термин претставува продолжување на низата на класификација на различните видови на водење војна, која се води во различни домени (хибридно војување, асиметрично војување, специјално војување, сајбер војување, психолошко војување итн.) и има симболично значење кое укажува дека политиката е всушност едно широко бојно поле, на кое треба да се војува со противникот со сите достапни методи и со користење на сите тактики и техники, за да се постигне конечната цел. Па така, политичкото дејствување (војување) мора да биде методолошки осмислено, добро испланирано и дициплинирано извршено. Тоа значи дека политичката партија (која војува) мора да поседува ресурси и капацитети кои ќе ги спроведат плановите и тактиките, на начин кој е најмалку ризичен, најекономичен и реално остварлив.

(more…)

Изборни стратегии и изборен менаџментИзборни стратегии и изборен менаџмент

Мартин Стојановски

Изборите се процес преку кој народот (односно гласачите) им го доверуваат извршувањето на политичка власт на политичарите и ги овластуваат политичарите да управуваат со државата во нивно име. Токму затоа, слободно може да се каже дека изборите се извор и темел на легитимитетот на целокупниот систем на државна власт. Заради тоа, политичките партии или независните кандидати кои се учесници во еден процес, мораат одлично да го познаваат овој процес, да имаат развиено уникатни методологии и стратегии, и да имаат детално разработени планови и сценарија како да ја остварат својата зацртана цел, а тоа е да убедат колку што може повеќе гласачи дека програмата која ја нудат е вистинската и дека е во нивен интерес да им го дадат својот глас токму на нив. Или накратко кажано, да имаат соодветна изборна стратегија и да имаат добар изборен менаџмент во својата изборна кампања.

(more…)