ПОИМ, ВИДОВИ, ТИПОВИ И ФАКТОРИ КОИ ПРИДОНЕСУВААТ ЗА ПОЈАВАТА НА КОРУПЦИЈАТА