Center for Security Research Колумни Влијанието на Интернетот врз младите во процесот на градење на безбедносна култура – закани и ризици

Влијанието на Интернетот врз младите во процесот на градење на безбедносна култура – закани и ризици

Дарко Мирчески

Современата безбедност е комплексно прашање. Современиот безбедносен концепт мора да биде флексибилен и насочен кон дефинирањето на ризиците и заканите врз безбедноста не само на целото оштество, туку и врз самата единка (индивидуална безбедност). Безбедносната култура на овие индивидуи има за цел пред сè зачувување на вредностите во едно општество, притоа оправдувајќи ја својата превентивна улога.

Меѓу основните столбови на кое се потпира секое општество се јавуваат младите, гледајќи на нив како на “материјал” кој што треба да го одржува тоа општество и во иднина да го води низ современите предизвици. Да напоменеме дека во Република Македонија, под поимот млади подразбираме лица од 15 до 29 годишна возраст. Меѓутоа не може, а да не се спомене врската на младите со интернетот. Неминовно е дека дигитализацијата, интернетот, социјалните мрежи и нивната експанзија, ги заменуваат весниците, радиото и ТВ. Брзиот, лесен и едноставен пристап до информации, содржини и услуги, на младите им сервира нов систем на вредности. Традиционалните норми и вредности се заменуваат со нешто ново и непознато. Изобилието од алатки и апликации на социјалните мрежи на младите им овозможува да создаваат нов начин на дружење со некој т.н. виртуелен познаник. Преку прикачувањето на слики, откривањето на лични податоци и други информации за себе, може да доведе до некоја потенцијална опасност. Со помош на тие активности, често пати младите можат да бидат врбувани и искористени кон некоја нелегална и сомнителна активност , како на пример трговијата со луѓе. Во овие случаеви, регрутниот центар е затскриен зад некоја модна агенција, make up салони, бебиситерски агенции и сл. Во САД забележано е дека како посредник со регрутниот центар се јавува самата црква.

Online grooming или интернет врбувањето од страна на терористички групи, е сериозна закана за оваа категорија на лица. Најчесто се користени messaging apps, teen-dating apps, па се до некои платформи за игри.

Како нови форми, не толку екстремно криминализирани, а со доволно јака деструктивна моќ кон уништување на безбедносната култура, а со тоа индиректно и врз идната стабилност на безбедносниот систем, преку начинот на креирање на младина без безбедносна култура, се т.н. јутубери, инфлуенсери и тиктокери. Со својот животен стил и начинот на однесување имаат силно влијание врз младите. Некои во нив гледаат идоли, кои ги копираат и објавуваат слични содржини, а други пак се обидуваат на ист таков начин да создадат свој нов правец.

Но, нажалост негативното влијание, омаловажување, пцуење, исмевање и сл. е се поприсутно. Замислете како дете од 8, 9 или 10 години, го гледа својот јутубер како пцуе и омаловажува друга личност и какво влијание би имало тоа врз него. Се разбира дека тој начин на однесување ќе го прифати како позитивен. Секако дека има и млади кои што мислат поинаку и прават разлика меѓу добри и лоши намери, корисни и банални содржини.

На овој начин во општеството се создава младина со нова димензија, која што е веќе подготвена за отстапување од некои вредности и идеализирање на нов правец на асоцијални девијации. Еклатантни примери се ,, предизвици –  video challenge ‘, од каде што добиваме луцидни слики за однесувањето на младите низ дигиталниот свет и за тоа како се пропагираат и афирмираат нови неморални правци преку домино ефект. Статистиката покажува на високи бројки на корисници на Outlet/penny challenge, Blue Whale challenge, Cutting challenge, Drinking challenge, Passout game и.т.н., каде што крајните резултати се производство на резигнирана младина, се до степен на самоубиство.

Во тој контекст не треба да се изостават и видео игрите,  кои што изобилуваат од насилие, убиства, кражби и сл. – крајна цел потенцијален – lone wolf.

Кон сето тоа, безбедносната култура би имала за задача да изврши ревитализација и корекција на актерите на You Tube- сцената, бидејќи станува опасна мрежа во процесот на градење на личноста. Имајќи за цел, избегнување  и отстранување на опасностите и зачувување на загрозените вредности, безбедносната култура треба да обезбеди алтернатива што ќе го надмине гореопишаното негативно влијание на интернетот  и социјалните мрежи врз младите.

Related Post

Разгледување на влијанието на мотивацијата во современите текови во одбранатаРазгледување на влијанието на мотивацијата во современите текови во одбраната

д-р Александар Нацев

Мотивацијата е многу важна тема и е предмет на изучување, осoбeно во воспитно образовните установи, државните институции (како министерството за одбрана и  министерството за внатрешни работи), научните области како криминологија и психологија (како стручен дел во своето работење) и има веќе формирано свое место и улога во сите општества. Има многу проучувања од психолошки, социолошки, економски, воени, политички и други експерти на оваа проблематика кои го разгледуваат предметот на истражување од своја перспектива.

            Намерата ми е преку еден осврт на оваа проблематика да дадам придонес кон развојот на концептот на мотивацијата во сегментите и процесите во одбраната. Тука, во овој процес, во неговата природа се главните предизвици за истражување, и треба пообемно и поцелосно да се согледаат основните фактори за мотивација во делот на одбраната, преку осврт на индивидуалната мотивираност во воена средина, односно на војникот (како општ поим на сите категории на воени лица – војници, подофицери и офицери), резервен состав и други лица на служба во одбраната, со тежиште на армискиот состав како основна средина каде се одвива воспитно образовниот процес на војникот.

(more…)

Балканската рута и транспортот на наркотици во западна ЕвропаБалканската рута и транспортот на наркотици во западна Европа

м-р Оливер Ристески

Балканскиот полуостров претставува раскрсница за нелегалната трговија со наркотици. Неговата местоположба претставува “мост” за копнената рута која ја поврзува западна Европа со источна Азија, како најголем светски производител на наркотичната дрога хероин. Тука се вкрстуваат сите патишта за транспорт по копно на хероин од Авганистан до западна Европа. Преку пристаништата во Албанија (Драч) и Црна Гора (Бар) се врши транспортот по вода на кокаинот кој што доаѓа од Латинска Америка и преку земјите од балканскиот полуостров се дистрибуира до западна Европа, а дел останува тука и во регионот.

Според извештајот на ЕУ за проценка на закани за сериозен и организиран криминал, (Serious And Organised Crime Threat Assessment – SOCTA), Албанија претставува најголем производител на марихуана во Европа, а Мароко е најголем производител на хашиш, кој енаменет за Европа. Поголемиот дел од албанската марихуана се дистрибуира преку балканската рута по копно во западна Европа, а помал дел од оваа дрога е наменет за земјите од регионот. Според овој извештај вредноста од бизнисот со дрога изнесува најмалку 24 милијарди евра на годишно ниво.

(more…)

Обезбедена или необезбедена безбедност -За потребата од безбедносна проценкаОбезбедена или необезбедена безбедност -За потребата од безбедносна проценка

Дарко Мирчески

Прекршувањата на правилата и споровите меѓу луѓето секогаш постоеле и ќе постојат, а судот е органот што одлучува за правдата во такви ситуации. Судот е институција која според принципот на поделба на власта, ја извршува судската власт. По својата природа на делување, секојдневно се наоѓа во ситуација да прима и услужи голема фреквенција на странки, вклучувајќи престапници и сторители на потешки кривични дела. Со цел заштита на имотот, редот и мирот, како и животите на сите присутни, е воведена посебна служба која се грижи за целокупната безбедност, наречена судска полиција.

(more…)