За нас

Центарот за безбедносни истражувања (ЦБИ) е непрофитна, невладина организација посветена на помагањето на поединци и институции, со цел разбирање и справување со безбедносните предизвици кои ги носи денешното современо општество. Преку внимателни анализи и кредибилни истражувања, ЦБИ предлага решенија за конвенционалните и асиметричните безбедносни закани со кои се справуваат државните институции и кои претставуваат закана за безбедноста на граѓаните на Република Македонија. Некои од современите предизвици со кои се занимава ЦБИ се сајбер безбедноста, влијанието на пропагандата и дезинформациите врз населението, подигнувањето на безбедносната свест кај граѓаните, евалуацијата и менаџирањето на безбедносниот ризик, безбедносниот менаџмент со човечки ресурси, како и неколку други области кои се тесно поврзани со безбедноста. ЦБИ го постигнува ова преку ангажманот на експерти, учеството во проекти (национални, регионални и меѓународни), со поддршка на поединци и институции кои работат на вакви прашања, како и со истражување на начини преку кои може да се разрешат различни безбедносни предизвици.